สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

สํานักงานทนายความเฉลิมพล ทนายความจังหวัดลพบุรี

เกี่ยวกับสำนักงานทนายความเฉลิมพล

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com
สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

 ๑๑๒/๑๔ หมู่ ๒ ตําบลถนนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 

โดย ทนายเฉลิมพล อินพักทัน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ รับว่าความคดีทั่วไป ในเขตจังหัวดลพบุรี และในเขตอํานาจศาลพื้นที่ใกล้เคียง โดยรับว่าความทั่วราชอาณาจักร 


อุดมการณ์ 

สํานักงานทนายความเฉลิมพล และทีมทนายความในสํานักงาน มีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการเรียกคืนความยุติธรรมให้กับลูกความผู้มีอรรถคดี โดยยึดผลประโยชน์ของลูกความเป็น สําคัญ ใช้หลักความรู้คู่คุณธรรม มีระบบการรายงานความคืบหน้าของคดีให้ลูกความทราบเป็น ระยะว่าคดีของลูกความถึงขั้นตอนใดและจะทําอย่างไรต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่หมายเลข ๐๖๕ ๕๔๙ ๘๕๕๘ หรือ 

๐๘๓ ๐๒๑ ๕๑๕๔