สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

สํานักงานทนายความเฉลิมพล ทนายความจังหวัดลพบุรี

เกี่ยวกับทนายเฉลิมพล อินพักทัน

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สวัสดีครับผมทนายเฉลิมพล อินพักทัน ผู้เป็นทนายความเมื่อปี พศ. 25...
เมื่อปี ๒๕๕๑ ผมได้ก่อตั้งสำนักงานเฉลิมพล ทนายความ ที่จังหวัดลพบุรี ได้รับว่าความคดีทั่วไป ในเขตจังหัวดลพบุรี และในเขตอํานาจศาลพื้นที่ใกล้เคียง โดยรับว่าความทั่วราชอาณาจักร 

อุดมการณ์ 
สํานักงานทนายความเฉลิมพล และทีมทนายความในสํานักงาน มีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการเรียกคืนความยุติธรรมให้กับลูกความผู้มีอรรถคดี โดยยึดผลประโยชน์ของลูกความเป็นสําคัญ ใช้หลักความรู้คู่คุณธรรม มีระบบการรายงานความคืบหน้าของคดีให้ลูกความทราบเป็น ระยะว่าคดีของลูกความถึงขั้นตอนใดและจะทําอย่างไรต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 065 549 8558 และ 083 021 5154

ที่ตั้งสำนักงาน
ที่อยู่ 112/14 หมู่ 2 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000.


งานบริการของสำนักงานทนายความ
ให้บริการทนายความทําคํารับรองลายมือชื่อ ให้กับ ผู้ต้องเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ หรือชาวต่างชาติที่ต้องใช้เอกสาร ที่ผ่านการรับรอง เพื่อทํานิติกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย ทนายความผู้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นทนายว่าความในคดีแพ่ง
คดีแพ่ง เป็นคดีที่มีข้อพิพาทระหว่างเอกชน กับเอกชน การบังคับโทษในคดีแพ่ง ก็คือการ ชําระหนี้ หรืองดกระทําการใด ๆ ที่เป็นการโต้แย้งสิทธิ์ โดยหลักแล้วไม่ มีโทษจําคุก ฐานความผิดจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช และ กฎหมายพิเศษอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ แรงงาน เป็นต้น คดีแพ่งแบ่งกว้างๆ ได้ ๒ ประเภทคือ 

-  คดีที่ประชาชนต้องการใช้สิทธิทางศาล เช่น การตั้งผู้จัดการมรดก การขอ คําสั่งศาลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอื่น ๆ 

-  คดีมีข้อพิพาท ได้แก่คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ ไม่สามารถตกลงกันได้โดย วิถีทางอื่น จําเป็นต้องนําคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษา เช่น คดีผิด สัญญาประเภทต่าง ๆ คดีล้มละลาย คดีฟ้องขับไล่ รวมทั้งคดีที่ไม่มีข้อพิพาท แต่ มีการโต้แย้งเข้ามาในคดี ก็จะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทไปด้วย ซึ่งกระบวนการ พิจารณาของศาล มีความซับซ้อนอยู่พอสมควร หากปฏิบัติไม่ถูกต้องในขั้นตอน ใดขั้นตอนหนึ่ง อาจส่งผลต่อรูปคดี หรืออาจทําให้ฝ่ายใดฝ่านหนึ่งเสียเปรียบได้ ดังนั้นคดีประเภทนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทนายความเข้าไปช่วยเหลือ ดําเนินการแทน  

เป็นทนายความในคดีอาญา
คดีอาญา
ได้แก่คดีความที่มีโทษทางอาญา 4 สถาน ได้แก่ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ฐานความผิดเป็นไปตามประมวลกฎหมาย อาญาเช่น คดีความผิดต่อร่างกาย ความผิต่อทรัพย์ เช่นปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ รับ ของโจร คดีข่มขืน คดีหมิ่นประมาท เป็นต้น และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายราชทัณฑ์ เป็นต้น คดีอาญาแบ่งกว้าง ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ 

คดีอาญาที่ยอมความได้ได้แก่คดีที่ราษฎรเป็นผู้เสียหาย บางคดี ก็ ให้อํานาจพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ เปรียบเทียบปรับได้ 

คดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ คดีประเภทนี้ รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย เป็นหน้าที่ของ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี แต่มีบาง กรณี ประชาชนก็ฟ้องเอง หรือเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ คดีอาญานี้ ในคดีที่มีโทษจําคุก ผู้ตกเป็นจําเลยจะต้องมีทนายความ ถ้า ไม่มีและต้องการมีทนายความ ศาลจะตั้งทนายความให้ 

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา 

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา ได้แก่คดีที่มีฐานความผิดหลักมาจากการกระทํา 

ความผิดทางอาญา ที่มีผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทําความผิดนั้น และผู้เสียหายนั้น มีสิทธิได้รับค่าทดแทน หรือมีสิทธิเรียกทรัพย์คืน คดีประเภทนี้ ผู้เสียหายสามารถร้องขอไปยังพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าทดแทนความเสียหายแทน หรือจะฟ้อง เป็นคดีแพ่งต่างหากก็ได้คดี ประเภทนี้ เช่น คดีที่เกิดจากการจราจร เป็นต้น 

เป็นทนายความในชั้น อุทธรณ์ - ฎีกา
การอุทธรณ์ - ฎีกา เป็นคําฟ้องประเภทหนึ่ง ตามขั้นตอนการดําเนินคดี ทั้งคดี แพ่งและคดีอาญาเมื่อศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาแล้ว คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่พอใจใน คําพิพากษา ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน สามารถยื่นฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ ก่อนคดีจะถึงที่สุด ซึ่งการร่างคําฟ้องในชั้นนี้ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายที่สูงขึ้น จําเป็น ต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญเป็นผู้จัดทําเท่านั้น เพราะหากเกิดข้อผิดพลาด ที่อาจ เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างฟ้อง ศาลก็จะไม่รับ หรือขั้นตอนการยื่นฟ้องจะมี กําหนดเวลาแน่นอนถ้ายื่นไม่ทันเวลาศาลก็จะไม่รับฟ้องเช่นกัน แลอาจส่งผลให้คดี เด็ดขาดไป โดยไม่สามารถจะแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้อีก   

เป็นทนายความในคดีแรงงาน
คดีแรงงาน เป็นมูลความที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งเป็นกฎหมาย พิเศษ ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งคดีประเภทนี้ การบรรยายฟ้อง ไม่เหมือนคดีทั่วไป และ กระบวนการพิจารณาของศาลก็ให้อํานาจศาลที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้เอง ความสําคัญจึงอยู่ที่การร่างฟ้องกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน   

เป็นทนายความคดีปกครอง
ในคดีปกครอง ไม่ต้องมีทนายความ เพราะ กระบวนพิจารณาเป็นระบบไต่สวน คือศาลมีอํานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้เอง สอบถามคู่ความเอง ดังนั้นกระบวนการ พิจารณาจึงไม่มีกระบวนการถามค้าน ถามติงเหมือนศาลทั่ว ความสําคัญจึงอยู่ที่การ ร่างฟ้อง ซึ่งทนายความส่วนใหญ่ทําไปแล้วศาลปกครองไม่รับไว้มีเป็นจํานวนมาก เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าคดีทั่วไป   

บริการสืบทรัพย์บังคับคดี
เป็นขั้นตอนภายหลังที่คําพิพากษามีผลบังคับ ในคดีที่ศาลมีคําสั่งชําระหนี้ แต่ ฝ่ายที่ต้องชําระเพิกเฉย ก็ต้องมีการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์สินสิ่งใดอยู่หรือไม่ อยู่ที่ใด เมื่อ ทราบแล้วก็ขอหมายบังคับคดีต่อศาลแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ขาย ทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสําคัญเพราะ ทนายความส่วนหนึ่งไม่มีความชํานาญ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รับการ แก้ไขใหม่ ให้อํานาจเจ้าพนักงานบังคับคดีมากขึ้น   

ทนายประดิษฐ์ อินทร์เฉลียว

ทนายประดิษฐ์ อินทร์เฉลียว

ทนายประดิษฐ์ อินทร์เฉลียว 

เป็นชาวลพบุรี โดยกําเนิด ที่ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีนิติศาสตร์

คุณวุฒิทางด้านกฎหมาย

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ ๕๓และ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อ

ประกาศนียบัตรทนายความคดีอาญาทุจริตของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ปัจจุบันกําลังศึกษาที่สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตสภา

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

X