สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

การสืบทรัพย์บังคับคดี 

เป็นขั้นตอนภายหลังที่คําพิพากษามีผลบังคับ ในคดีที่ศาลมีคําสั่งชําระหนี้ แต่ ฝ่ายที่ต้องชําระเพิกเฉย ก็ต้องมีการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์สินสิ่งใดอยู่หรือไม่ อยู่ที่ใด เมื่อ ทราบแล้วก็ขอหมายบังคับคดีต่อศาลแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ขาย ทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสําคัญเพราะ ทนายความส่วนหนึ่งไม่มีความชํานาญ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รับการ แก้ไขใหม่ ให้อํานาจเจ้าพนักงานบังคับคดีมากขึ้น