สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

การอุทธรณ์ - ฎีกา 

การอุทธรณ์ - ฎีกา เป็นคําฟ้องประเภทหนึ่ง ตามขั้นตอนการดําเนินคดี ทั้งคดี แพ่งและคดีอาญาเมื่อศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาแล้ว คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่พอใจใน คําพิพากษา ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน สามารถยื่นฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ ก่อนคดีจะถึงที่สุด ซึ่งการร่างคําฟ้องในชั้นนี้ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายที่สูงขึ้น จําเป็น ต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญเป็นผู้จัดทําเท่านั้น เพราะหากเกิดข้อผิดพลาด ที่อาจ เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างฟ้อง ศาลก็จะไม่รับ หรือขั้นตอนการยื่นฟ้องจะมี กําหนดเวลาแน่นอนถ้ายื่นไม่ทันเวลาศาลก็จะไม่รับฟ้องเช่นกัน แลอาจส่งผลให้คดี เด็ดขาดไป โดยไม่สามารถจะแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้อีก