สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

รู้กฎหมาย รู้จักกฎหมาย ไม่เสียเปรียบ

หัวข้อรู้กฎหมาย ไม่เสียเปรียบ

ในคดีปกครอง ไม่ต้องมีทนายความ เพราะ กระบวนพิจารณาเป็นระบบไต่สวน คือศาลมีอํานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้เอง สอบถามคู่ความเอง ดังนั้นกระบวนการ พิจารณาจึงไม่มีกระบวนการถามค้าน ถามติงเหมือนศาลทั่ว ความสําคัญจึงอยู่ที่การ ร่างฟ้อง ซึ่งทนายความส่วนใหญ่ทําไปแล้วศาลปกครองไม่รับไว้มีเป็นจํานวนมาก เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าคดีทั่วไป 

หัวข้อรู้จักทนาย ไม่เสียเปรียบ