สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความคดีอาญาทุจริตผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

ศาลคดีอาญาทุจริต ฯ เป็นศาลที่ตั้งขึ้นใหม่ รับพิจารณาคดีที่มีการกล่าวหาผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากระทําความผิดต่อหน้าที่ฐานใดฐานหนึ่ง ได้แก่/ไฟ อบต.อบจ.สส. ฯลฯ ซึ่งสามารถพิจารณาพิพากษาโทษ ได้ทั้งโทษทางอาญา และโทษทางแพ่ง การฟ้องและร่างฟ้องคล้ายคดีปกครอง