สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความคดีแพ่ง 

คดีแพ่ง เป็นคดีที่มีข้อพิพาทระหว่างเอกชน กับเอกชน การบังคับโทษในคดีแพ่ง ก็คือการ ชําระหนี้ หรืองดกระทําการใด ๆ ที่เป็นการโต้แย้งสิทธิ์ โดยหลักแล้วไม่ มีโทษจําคุก ฐานความผิดจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช และ กฎหมายพิเศษอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ แรงงาน เป็นต้น คดีแพ่งแบ่งกว้างๆ ได้ ๒ ประเภทคือ 

-  คดีที่ประชาชนต้องการใช้สิทธิทางศาล เช่น การตั้งผู้จัดการมรดก การขอ คําสั่งศาลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอื่น ๆ 

-  คดีมีข้อพิพาท ได้แก่คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ ไม่สามารถตกลงกันได้โดย วิถีทางอื่น จําเป็นต้องนําคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษา เช่น คดีผิด สัญญาประเภทต่าง ๆ คดีล้มละลาย คดีฟ้องขับไล่ รวมทั้งคดีที่ไม่มีข้อพิพาท แต่ มีการโต้แย้งเข้ามาในคดี ก็จะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทไปด้วย ซึ่งกระบวนการ พิจารณาของศาล มีความซับซ้อนอยู่พอสมควร หากปฏิบัติไม่ถูกต้องในขั้นตอน ใดขั้นตอนหนึ่ง อาจส่งผลต่อรูปคดี หรืออาจทําให้ฝ่ายใดฝ่านหนึ่งเสียเปรียบได้ ดังนั้นคดีประเภทนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทนายความเข้าไปช่วยเหลือ ดําเนินการแทน