สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

กฎหมายแก้ไขใหม่และฎีกาที่สำคัญ

หัวข้อกฎหมายใหม่

    คดีแรงงาน เป็นมูลความที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งเป็นกฎหมาย พิเศษ ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งคดีประเภทนี้ การบรรยายฟ้อง ไม่เหมือนคดีทั่วไป และ กระบวนการพิจารณาของศาลก็ให้อํานาจศาลที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้เอง ความสําคัญจึงอยู่ที่การร่างฟ้องกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

หัวข้อฎีกาที่สำคัญ