สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับทนายประดิษฐ์ อินทร์เฉลียว 

สำนักงานเฉลิมพลทนายความ.com
สำนักงานเฉลิมพลทนายความ.com

เป็นชาวลพบุรี โดยกําเนิด ที่ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีนิติศาสตร์

คุณวุฒิทางด้านกฎหมาย

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ ๕๓และ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อ

ประกาศนียบัตรทนายความคดีอาญาทุจริตของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ปัจจุบันกําลังศึกษาที่สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตสภา

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร