สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

สํานักงานทนายความเฉลิมพล 

ให้บริการทนายความทําคํารับรองลายมือชื่อ ให้กับ ผู้ต้องเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ หรือชาวต่างชาติที่ต้องใช้เอกสาร ที่ผ่านการรับรอง เพื่อทํานิติกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย ทนายความผู้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์